Planerar du att bygga en brygga och undrar vad man ska tänka på?

I denna artikel delar vi med oss om vad vi anser vara värdefull kunskap och goda tips för dig som ska bygga brygga för första gången.

Lagar och regler

Innan du börjar drömma dig bort och planerar hur bryggan ska se ut, behöver du säkerställa att du har tillstånd att bygga bryggan.

I Sverige har vi ett så kallat strandskydd som gäller för land- och vattenområden minst 100 m från strandlinjen, kan i vissa fall gälla upp till 300 m, vilket innebär att du som ska bygga brygga behöver ansöka om dispens hos din kommun. Kommunen har 10 veckors handläggartid för att bedöma om din dispensansökan ska bli godkänd eller inte. Vanligtvis brukar man inte behöva dispens för renovering och underhåll utav befintlig brygga, men ska du däremot bygga på, förändra eller flytta bryggan krävs dispens.

 I din dispensansökan ska du skicka in ansökningsblanketten som finns hos kommunen, fastighetsbeteckning, ritning på hur bryggan ska konstrueras och placering på fastigheten. Avgiften för att ansöka om dispens varierar i kommunerna, men du får räkna med några tusenlappar för tjänsten. I Uddevalla, där Nordprodukter har sitt hem, kostar avgiften 8288 kr enligt en fast taxa för 2021. Men som sagt, detta kan variera beroende på vart man befinner sig i landet, så ta kontakt med din kommun för att veta mer.

Om din dispensansökan blir nekad, kan du pröva att få den godkänd via Länsstyrelsen. Var beredd på att handläggningstiden tar längre tid än den hos kommunerna, och dispensansökan kostar då 4600 kr oavsett om din dispensansökan blir godkänd eller nekad. Om du önskar bygga bryggan på statligt skyddade områden, behöver du gå via Länsstyrelsen. Ett beslut om dispens från strandskyddet varar i två år.

Bygg en brygga med minsta möjliga miljöpåverkan

Placeringsval av bryggan är viktigt då det kan minska på miljöpåverkan. Enligt enheten för miljöanalys- och miljöplanering på Länsstyrelsen i Stockholm, menar man att våg- och vindskyddade grunda vikar har en stor betydelse för växt- och djurlivet, alltså ska man inte bygga brygga på en sådan plats.

En brygga har mindre påverkan på omgivande botten där det är djupt jämförelsevis med där det är grundare. Anledningen till detta är att solen når längre ner till botten, och kan därmed värma upp vattnet under våren, och tillför att växtligheten frodas. Dessa miljöer är optimala lek- och uppväxtplatser för fisk, då fiskarna får god tillgång på föda och skydd mot rovfiskar, och kan därmed växa snabbt.

Miljöanalys- och miljöplanering enheten på Länsstyrelsen i Stockholm menar också att utformning på brygga och material har betydelse.

Pålade bryggor kan anses vara bättre alternativ än flytbrygga, då mer ljus kan tränga igenom ovanför vattenytan och nå växterna. Vattengenomflödet blir också bättre med en pålad brygga jämfört med en brygga gjord av stenkista.

De anser också att en 4 m lång neddrivning under havsytan är att föredra. Anledningen till att man vill ha kort neddrivningslängd handlar om att man vill lämna omgivningen så intakt som möjligt. Sen är det även gynnsamt i anseende till arbetskraft, vilket indirekt leder till minskade kostnader, då installationen av pålarna kan gå snabbare och som kund betalar du för arbetstiden.

När det gäller materialval, så råder rapporten från Länsstyrelsen oss att ersätta impregnerat trä med plast, betong och metall.

Anledningen till detta är att impregnerat trä kan bidra med kemikaliska utsläpp och kan därmed vara giftigt för växt-och djurliv.

Research
  • Analys av botten

 Det är viktigt att du utför en analys av havsdjup och bottenförhållanden för att ta reda på om botten är mjuk eller hård för att veta hur bryggan ska konstrueras och därefter välja rätt produkter.

  • Välj material som inte släpper ut giftiga utsläpp

Tyvärr så finns det valbara alternativ ute på marknaden, där olika typer av materialimpregneringar skadar både människa och den marina biologin. Ett exempel på det är kreosot. Kreosot impregneras bland annat på träpålar för att vara tålig mot röta och angrepp från skadedjur. Träpålarnas pris är ofta billiga i jämförelsepris med andra material, men tyvärr kostar det både människans och det marina djur-samt växtlivet dyrt.

Det finns studier som bland annat visar att kreosot kan framkalla cancer, irritera huden, ögonen samt andningsorganen. Det kan också förstöra grundvattnet, samt skada organismer i marken och vattnet.

  • Underhåll

Vi skäms inte för att erkänna att vi föredrar bekväma lösningar. Du kanske delar samma känsla som vi och vill ha en lösning som kräver minimalt arbete från dig i längden? Då är det a och o att välja hållbara material som håller länge och är underhållsfria.

Kolla därför alltid av med återförsäljaren hur länge produkten kan användas innan den behöver bytas ut, så att du kan ha med produktens livslängd i beräkningen och därmed se vad som blir kostnadseffektivt för dig i längden.

Källor:

 Länsstyrelsen, Västra Götaland 

Uddevalla kommun

Länsstyrelsen, Stockholm, Enheten för miljöanalys och miljöplanering

Tukes Säkerhets- och kemikalieverket

läs mer om våra produkter

Kontakta oss

Följ oss på Facebook!

Följ oss på Facebook!

Följ oss på Facebook!

Copyright © 2019 Nordprodukter – en del av Markexpo

Org.Nr: 559116-1004
Scroll to Top