Kreosot

Kreosot är ett ämne som sedan 1800-talet har använts till att skydda träprodukter som exempelvis telefonstolpar från röta och skadedjur. Enligt Kemikalieinspektionen kan användning av kreosot leda till allvarliga risker för miljö och hälsa, varför det finns strikta regler kring hur och var kreosot får användas.

När du köper pålar eller stolpar från Nordprodukter kan du känna dig trygg med att de är helt kreosotfria. Eftersom våra produkter är gjorda av kompositmaterial är de mycket tåliga och löper ingen risk att drabbas av skadedjur eller röta. Dessutom kan du vistas runt dem, utan risk för hälsan.

giftfria marina pålar

Läs mer om våra miljövänliga och arbetsriktiga pålar.
Vad är kreosot?

Kreosot är en mörk olja som luktar starkt och är trögflytande vid rumstemperatur. Det är en restprodukt från torrdestillation av stenkol för att tillverka koks och är en blandning av flera olika ämnen, bland annat guajakol, fenoler, kresoler och kreosoler. Kreosot har använts ända sedan 1800-talet använts till att skydda träprodukter från röta och skadedjur. Det är därför ett bekämpningsmedel som hör till produkttypen träskyddsmedel bland biocidprodukter.

Kreosot har sedan det lanserades använts som impregneringsmedel för bland annat järnvägssyllar, el- och telefonmaster och staket. På grund av dess hälsofarliga egenskaper är kreosot idag ett ämne som är mycket hårt reglerat och får endast användas av personer med särskild kompetens och behörighet. Det är förbjudet att använda kreosot i parker, trädgårdar, trädgårdsmöbler och liknande områden där huden upprepade gånger kan komma i kontakt med kreosotimpregnerat trä. 

På vilket sätt är kreosot hälsofarligt?

Kreosot är sammansatt av flera olika ämnen, varav vissa har dokumenterat hälsofarliga egenskaper, och är klassificerat som cancerframkallande. Ämnena antracen, flouranten, pyren och fenantren i kreosot har så kallade PBT-egenskaper, är långlivade, giftiga och kan lagras i levande vävnad. Om en fisk har fått i sig dessa ämnen, kan de alltså lagras i fiskens vävnad. När en människa sedan äter fisken kan hen få i sig kreosot. De ovan nämna ämnena är generellt farliga under en lång tid efter träets behandling.

Enligt den finska kemikalieinspektionen kan kreosot:

  • irritera huden, ögonen och andningsorganen
  • ge upphov till en allergisk hudreaktion
  • förorsaka bland annat cancer och förändringar i arvsmassan
  • inte fästa sig vid träet permanent utan det löser sig och avdunstar i omgivningen
  • göra så att lukten stannar i kreosotimpregnerat trä under hela träets brukstid
  • förstöra grundvattnet samt skada organismerna i marken och vattnet, varför kreosotimpregnerade trävaror inte borde användas eller förvaras nära brunnar och grundvattenområden.
Om kreosot är farligt, varför får det då användas?

Även om kreosot är ett erkänt miljö- och hälsofarligt ämne är det fortfarande lagligt att använda när det gäller samhällsviktiga funktioner, såsom järnväg, el och telefoni. Man får däremot inte använda nya kreosotimpregnerade stolpar till bryggor, utan det är endast lagligt att använda stolpar som är 20 år eller äldre. Kemikalieinspektionen slog i en rapport från 2009 fast att miljöriskerna med kreosot främst är lokala, alltså i direkt anslutning till en stolpe eller ett fundament med träsliprar som är impregnerade med kreosot.

Kreosot är lagligt att använda i Sverige, men det är värt att ha i åtanke att det är förbjudet att behandla trä med kreosot i Danmark och Nederländerna. Detta eftersom de vill minska riskerna att farliga ämnen sprider sig till grundvattnet, som är ytligt i båda länderna.

läs om vårt hållbarhetsarbete

Innehåller Nordprodukters pålar och stolpar miljöfarliga ämnen?

Våra produkter görs av komposit, vilket är en form av mycket hård och hållbar plast. Plast görs av olja, vilket är ett fossilt ämne som släpper ut koldioxid vid förbränning. På det sättet har våra produkter en viss miljöpåverkan. Det som är fördelen med en marin påle från Nordprodukter jämfört med en träpåle behandlad med kreosot är att en Nordpåle inte släpper ut några farliga substanser under användningsfasen. Detta är en fördel för både miljön och för din hälsa.

Vi är stolta över våra produkter och är säkra på att de kommer bidra till en säkrare, miljövänligare och mer hälsosam kustmiljö. Våra produkter är dessutom mycket tåliga och även böjliga, vilket gör dem issäkra. Dessutom är det ingen fara om du råkar köra in båten i någon av våra pålar, både båten och pålen klarar det utan att gå sönder.

läs mer om våra produkter

Kontakta oss

Följ oss på Facebook!

Följ oss på Facebook!

Följ oss på Facebook!

Copyright © 2019 Nordprodukter – en del av Markexpo

Org.Nr: 559116-1004
Scroll to Top